tisdag 13 juni 2017

Satsning på skola och omsorg i budget

Rörviks skola ska nu börja renoveras
När vi i eftermiddag hade kommunstyrelse blev det beslut om personalförstärkningar inom socialnämndens område, exempelvis för ökad nattbemanning inom äldreomsorgen.
    Hägneskolan i Sävsjö ska få bättre lokaler för särskola och utökade lokaler till grundskola. Även skolorna i Rörvik och Stockaryd ska renoveras under de närmsta åren. En ytterligare skolprioritering är Aleholmsskolans entré som ska få en ordentlig ansiktslyftning och göras mer ändamålsenlig.
    Detta var några bland alla de beslut som kommunstyrelsen idag lyfte in i det budgetförslag som nu lämnas över till fullmäktige för slutligt beslut. Budgetförslaget innehåller totalt investeringar på hela 56 miljoner kronor och ett budgeterat överskott inom verksamheterna för nästa år på 14 miljoner kronor.

I övrigt beslutade kommunstyrelsen om att medge att bostadsbolaget Sävebo får köpa in fastigheten ”Högliden” av Region Jönköpings län. Man beslutade också att den viktiga vägen Riksväg 30 och järnvägen Jönköpingsbanan ska prioriteras högst i kommande samtal om infrastruktur i länet.

Läs hela budgetöverenskommelsen här:

Budgetöverenskommelse för år 2018


Sammanfattning

Undertecknade lämnar härmed förslag på driftbudget, taxor och investeringar för år 2018 – 2020. I förslaget ingår bibehållen skattesats med
21,92 % av invånarens beskattningsbara inkomst.

Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 680 miljoner
kronor och innebär ett nettoresultat på ca 14 miljoner kronor.

Budgetförslaget bygger på ett befolkningsantal på 11 438. Det innebär att kommunens befolkning ökat med över 300 medborgare under perioden 2015 - 2017.

Kommunens beräknade intäkter är under perioden 2018 till 2020 väsentligt högre än tidigare år. Det beror dels på den kraftiga befolkningstillväxten, dels på en höjning av det generella statsbidraget som ger kommunen ett extra tillskott 2018 till 2020.

Ovanstående innebär att vi lägger en stark budget som skapar utrymme för en offensiv satsning på investeringar 2018.

På längre sikt kommer dock kommunens ekonomiska utrymme att bli mindre. Det generella statsbidraget kommer att justeras så att Sävsjö kommuns andel av den ovan nämnda höjningen minskar från 2019. Samtidigt kommer integrationsfonden, som kommunen kunnat utnyttja under åren 2016 till 2018, att vara förbrukad. Det är därför viktigt att en översyn av verksamhetens processer fortsätter, med speciellt fokus på möjligheten till administrativ samordning. Syftet med denna översyn är att optimera kommunens resurser utifrån den enskilde kommuninnevånarens behov.

Kommunens taxor höjs generellt med ca 1.0 procent.
Investeringarna 2018 budgeteras till ca 57 miljoner kronor.


Omvärldsanalys

Sverige och Sävsjö befinner sig i en högkonjunktur. Inom många samhällssektorer råder idag brist på arbetskraft. För Sävsjös del gäller det både inom offentlig och privat sektor. Industrin har problem med att rekrytera nya medarbetare och i de fall där företag väljer att lämna Sävsjö, erbjuds de anställda nytt arbete förhållandevis snabbt. Också vi i kommunen upplever samma problem. Svårigheten att rekrytera beror bland annat på en ökad rotation av personal mellan höglandskommunerna och andra närliggande kommuner.

Samtidigt som både Sverige och västvärlden befinner sig i en högkonjunktur finns det problem relaterat till det finansiella området som också kan påverka kommunens verksamhet. Riksbanken har i över ett års tid haft repo-räntan på under 0 % för att stimulera ytterligare tillväxt och få en rimlig inflationstakt i ekonomin. Hittills har inte Riksbankens åtgärder fått önskvärd effekt och det skapar en osäkerhet kring den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen i Sverige.
Den positiva arbetsmarknaden har ett undantag och det gäller gruppen nyanlända. Sävsjö märker fortfarande av den stora vågen av asylsökande till Sverige med kulmen under 2016. För Sävsjö kommun har det inneburit ett välkommet tillskott av nya medborgare, men många av dessa har ännu inte etablerats på arbetsmarknaden. Arbetet med detta har påbörjats, men det finns fortfarande kvar stora utmaningar inom detta område.

Ur ett längre perspektiv gäller det att höja utbildningsnivån i Sävsjö kommun, få in fler människor med innovativa idéer, stimulera mångfald och tolerans, för att säkerställa en fortsatt expansion inom näringslivet.

Under de senaste åren har den internationella oron ökat. Det märks dels i nationalistiska och populistiska tendenser som slagit igenom i demokratiska länder, både i Europa och Nordamerika. Men det märks också genom ett antal terrorbrott som drabbat oskyldiga människor i ett antal av Europas största städer. Också Sverige har drabbats genom terrorbrottet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Vilka effekter denna oro kommer att ha för samhällsutvecklingen i stort är idag svårt att uttala sig om. En ökad beredskap inom detta område är dock viktig.

Sävsjö kommun har verksamhet med hög kvalité. Inom både skola och om- sorg ligger Sävsjö normalt sett högt på olika rankinglistor. Detta beror bland annat på att kommunen har välutbildad personal, men också på medvetna satsningar inom dessa områden. För att behålla verksamhetens kvalité är det viktigt att fortsätta dessa satsningar.En ny utvecklingsstrategi

En ny utvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige i maj 2016. Sävsjö kommuns vision är:

Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun!

Med utgångspunkt i denna vision och i fyra övergripande mål kopplade till verksamhetens kvalité, ekonomi, attraktivitet och delaktighet vill vi skapa förutsättningar för att Sävsjö kommun ska fortsätta att utvecklas och kännetecknas av god livskvalité, hög servicenivå och ett innovativt närings- livsklimat! För att ge tydighet åt denna ambition innehåller utvecklingsstrategin dessutom nio strategiska utvecklingsområden. För att ge arbetet med utvecklingsstrategin ordentlig fart avsätts en miljon kronor till utvecklingsprojekt direkt kopplade till utvecklingsstrategin.Några axplock ur budgetöverenskommelsen

Förskola och skola
Barn- och utbildningsnämndens budget har skrivits upp med drygt 5,5 mil- joner kronor för att bland annat kompensera för ett ökat antal barn- och elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva satsningen på skollokaler. 2017 kommer en ombyggnation av Hägneskolan att inledas för att skapa förutsättningar för dels en sammanhållen särskola i Sävsjö kommun, dels ett växande elevantal inom grundskolans första år.

Under 2018 kommer renoveringen av Rörviks skola påbörjas och därefter kommer det något år senare påbörjas en renovering av Stockaryds skola. Målet är att kommunen senast 2021 ska ha moderna och ändamålsenliga lokaler för pedagogisk verksamhet i grundskolan i båda dessa samhällen.
En ombyggnad av Aleholmsskolans entré kommer också genomföras, med ambitionen att skapa en ännu attraktivare skola.


Socialtjänst
Inom socialtjänstens område görs en satsning för att kunna svara upp emot en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen. Denna ställer ökade krav på kommunen i form av att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt i särskilda boenden. Socialnämnden behöver också tillskott för att klara den kostnadsförskjutning som sker från Försäkringskassan på grund av deras striktare tolkningar av regelverk avseende personlig assistans. Det behövs också mer medel för att tillgodose behov av gruppbostäder till personer som omfattas av LSS-lagstiftningen. För den sistnämnda gruppen har kommunen dessutom inlett samtal med en annan aktör kring etableringen av gruppbostad i kommunen.

Via arbetet med ett nytt arbetstidsavtal och vår bemanningsenhet har vi för avsikt att stärka attraktiviteten för att arbeta inom omsorgssektorn, bland annat genom ett fortsatt arbete med att öka andelen heltidsanställda. Det pågår ett aktivt arbete med att fortsätta och understödja utvecklingsarbetet ända ut i organisationen utifrån kommunens utvecklingsstrategi.


Näringsliv
Kommunens satsning på näringslivet har nu fått en samlingsplats i det nya Tillväxthuset. Ur kommunens perspektiv är fokus på samverkan mellan olika kommunala aktörer centralt. Via vår nyanställda näringslivsstrateg kommer också kommunens möjligheter att stimulera nyföretagande öka. Inte minst kopplat till kommunens integrationsarbete är detta viktigt.

Kopplad till Tillväxthuset är också kommunens hållbarhetsstrateg. Under 2018 kommer särskilda medel satsas på en omställning till ett grönare och mer hållbart samhälle, med fokus på bland annat solenergi och en översyn av kommunens belysning både i kommunens egna lokaler och utomhus vid exempelvis fritidsanläggningar.


Landsbygd
Kommunen fortsätter sina tidigare satsningar på en levande landsbygd. Gårdsbelysning, bredbandssatsningar, byapeng, skötsel av enskilda vägar med mera finns kvar. Vi finns med i ett leadersamarbete tillsammans med Vetlanda, Värnamo och ett antal kommuner i Kronobergs län.
Under kommande år kommer ett särskilt fokus ligga på att bygga ut det kommunala bredbandsnätet så att 100 % av kommunens invånare nås av denna service senast 2020. En sådan satsning kommer ha stor betydelse både för att stimulera näringslivssatsningar och öka attraktiviteten för boende på landsbygden.


Kultur och fritid
Tidigare satsningar inom kultur- och fritidsområdet kvarstår. De kompletteras med bland annat satsningar på ishall och omklädningsrum, prova på verksamhet för barn inom kultursektorn och dessutom möjligheten att erbjuda personer som fått fysisk aktivitet föreskrivet via recept att utöva denna aktivitet i familjebadet.


Satsning på personalen
Personalen är vår viktigaste resurs och den som i det dagliga arbetet levererar service och visar gott bemötande till vår kommuns medborgare. Under 2018 kommer särskilt fokus att ligga på personalens delaktighet i de förändringsprocesser som kommunen och dess anställda kommer beröras av.

Sävsjö den 13 juni 2017


Stefan Gustafsson Kristdemokraterna
Ingvar Jarfjord Centerpartiet
Christer Sjögren Socialdemokraterna