fredag 17 mars 2017

Ur kommunalrådets synvinkel

Rojosbageri i Vrigstad ett av alla de företag som expanderar
och satsar på utökade lokaler. På fotot är det
Cecilia som pekar ut riktningen framåt!
Nu är det tider för bokslut och årsmöten. Vi som kommun är också snart färdiga med vår årsredovisning för 2016 och planen är att den ska fastställas vid fullmäktige om en dryg månad. Min uppgift är att i denna, under rubriken  "Ur kommunalrådets synvinkel", förmedla lite tankar utifrån min roll som kommunstyrelsens ordförande.

Mitt uppdrag är att göra en bedömning av kommunens läge när det gäller ekonomi, men framförallt vår viktiga verksamhet inom skola, vård och omsorg. Jag ska också göra en omvärldsanalys och peka ut riktning för framtiden. En viktig del är att göra en beskrivning av läget på arbetsmarknaden och i företagen. Denna gång är det riktigt roligt att kunna berätta om att det just nu är full fart i de flesta företagen i vår kommun.

Här nedan kan du läsa mitt utkast till texten "Ur kommunalrådets synvinkel":


Ur kommunalrådets synvinkel

En stark ekonomi, bra verksamhet och god måluppfyllelse 

Det är beundransvärt att det, trots stora påfrestningar, bedrivs ett arbete i kommunens verksamheter med så hög kvalitet. Det är dessutom starkt gjort av nämnderna att i de flesta fall visa ekonomiska överskott. För 2016 är det ekonomiska resultatet totalt rekordstora 30,4 miljoner. Det är ett bra resultat som förstås också till dels beror på att staten gett extra statsbidrag till vår kommun för vårt stora åtagande för att ta emot flyktingar. Årets resultat, tillsammans med många år av god ekonomi, har medverkat till en låg låneskuld. Dock finns ett relativt stort borgensåtagande som skapats av satsningar på hyresbostäder och industrilokaler i de kommunala bolagen. Men sammantaget har vi med råge klarat våra finansiella mål och vi har stärkt kommunens ekonomi inför de lite tuffare år som väntas framöver.


Konflikter och politiska risker i omvärlden


Under året har osäkerheten i världen ökat. Konflikter och krigshandlingar har medfört att människor befinner sig på flykt med följd att allt fler vill till Europa. Samarbetet inom EU har utsatts för stora påfrestningar och Sverige har som eget land skärpt upp sin flyktingpolitik. Detta har gjort att inströmningen av flyktingar till Sverige kraftigt reducerats.  Brexit, presidentvalet i USA, händelseutvecklingen i Nordkorea, Turkiet med flera länder har ökat osäkerheten. Det finns samtidigt positiva exempel som senaste valet i Nederländerna som verkar ge förutsättningar för en stabil politisk ledning.


Näringsliv i stark konjunktur ger bra arbetsmarknad


Världsläget har skapat en viss försiktighet inom det svenska näringslivet. Samtidigt har hushållen generellt det bra ekonomiskt, det driver på konsumtionen och vi har ett bra konjunkturläge. Detta bekräftas också vid våra företagsbesök där många företag berättar att de planerar för expansion men i en del fall hindras på grund av svårighet att få tag i den personal som behövs. Samtidigt är det bekymmersamt att det finns en stor arbetskapacitet bland invandrargrupper som trots högkonjunkturen har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det finns dock i vår kommun flera lyckosamma exempel på hur det genom samverkan går att hitta vägar för att också denna del av arbetskraften ska komma företagen till del, men mer måste göras. Insatserna för att få personer med utländsk bakgrund i arbete måste öka och bli effektivare.

Tyvärr har också några negativa företagsbesked kommit där det som väckt mest uppmärksamhet är att den nuvarande italienska företagsledningen bestämt att det anrika Sävsjöföretaget Trelleborg Wheels ska flyttas till Baltikum. Bara att konstatera att näringslivet blir mer osäkert när ledningen inte längre är lokalt förankrad och endast utgår från vad som genererar ekonomisk vinst.


Samordning och effektivitet ledord för verksamhet 


Inom kommunens ekonomi är läget stabilt och alla nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden och myndighetsnämnden redovisar överskott. Samtidigt viktigt att vara medveten om att ekonomin också på nämndsnivå påverkas stort av ersättningar från Migrationsverket. Exempelvis genererar dessa ersättningar ett överskott på socialnämnden med drygt 10 miljoner. Investeringar har gjorts inom, skola, VA och omsorg där den största investering är den stora om- och tillbyggnaden av Göransgården som nu är helt klar. Ett stort förändringsarbete pågår för att skapa bättre samordning och effektivitet. Personalpool, bilpool och gemensam fastighetsförvaltning är exempel på detta. En stor förändring är att VA-verksamheten samordnats genom bolaget Njudung energi.


Vision och strategi blir mätbara mål


Under år 2016 slutfördes arbetet med utvecklingsstrategi, vision och mål. Vi har nu skapat ett synnerligen bra utgångsläge där vi med en god ekonomi, bra verksamhet och väl genomarbetade mål kan jobba för visionen ”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”.

Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens ordförande