tisdag 5 juni 2018

Femteklassare, öp och budgetbeslut

Budgetöverenskommelsen har undertecknats av
mig, Christer Sjögren och Ingvar Jarfjord
ETT GÄNG VETGIRIGA femteklassare var på besök hos mig under förmiddagen. Vi tittade runt i kommunalhuset och jag berättade om mitt jobb och om hur kommundemokrati fungerar. Roligt med alla kluriga och raka frågor!

VI HÅLLER PÅ att ta fram en ny översiktsplan och som en del i arbetet är det nu medborgarmöten i samarbete med samhällsföreningarna. I dag var det Stockaryd som fick komma med förslag och idéer på vad som kommer vara viktigt för samhället i framtiden. En bra kväll med många engagerade deltagare!

ETT MÖTE MED kommunstyrelsen har varit en del av dagens arbete. En strategi för att bygga mer i trä fick positivt gensvar. Det beslutades om att tillsammans med övriga höglandskommuner bilda en gemensam överförmyndarnämnd. Dagens stora ärende var kommunens budget och verksamhetsplan för 2019. Ett budgetbeslut som är återhållsamt och har några besparingar. Men det ingår också bland annat en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen, renovering av Rörviks skola, byggnation av förskolor och även pengar för satsning på ”Sävsjös trädgård". Du kan läsa hela budgetöverenskommelsen på denna länk:

Budgetöverenskommelse för år 2019

Sammanfattning

Undertecknade lämnar härmed förslag på driftbudget, taxor och investeringar för år 2019 – 2021.
I förslaget ingår bibehållen skattesats med 21.92:-.
Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 678 miljoner kronor och innebär ett nettoresultat på ca 8 miljoner kronor.
Budgetförslaget bygger på ett befolkningsantal på 11 500. Det innebär att kommunens befolkning har ökat med över 400 invånare under perioden 2015 - 2018.
Kommunens beräknade intäkter är något lägre 2019 än tidigare år. Trots en kraftig befolkningstillväxt, minskar det generella statsbidraget till kommunen inför 2019. Det beror främst på att medel som tidigare getts till kommuner med en hög andel invånare födda i andra länder, nu fördelas mer lika mellan alla kommuner i landet.
Ovanstående innebär att den budget som läggs på fullmäktiges bord, ekonomisk är något svagare än föregående år. Det budgeterade resultatet kommer dock överstiga 1 %.
Kommunens taxor höjs generellt med ca 1.0 procent.
Investeringarna 2019 budgeteras till ca 52 miljoner kronor. Utöver det föreslås att Sävebo AB får i uppdrag att bygga en ny förskola i Sävsjö tätort åt Sävsjö kommun.

Omvärldsanalys
Sävsjö kommun är inte någon isolerad del av vare sig Sverige eller världen. Kriget i Syrien och den oroliga situationen på många andra platser i vår omvärld påverkar oss. Konflikter och krigshandlingar har medfört att människor befinner sig på flykt, med följd att allt fler vill till Europa. Samarbetet inom EU har utsatts för stora påfrestningar och Sverige har som eget land skärpt upp sin flyktingpolitik. Detta har gjort att inströmningen av flyktingar till Sverige kraftigt reducerats och nu töms asylboenden även i vår kommun.  Den nya politiska ledningen i USA, händelseutvecklingen i Mellanöstern, Nordkorea med flera länder har ökat osäkerheten. Även i vår närmsta omvärld är osäkerheten större, inte minst gentemot vår stora granne i öster.
Världsläget har skapat en viss försiktighet inom det svenska näringslivet. Samtidigt har hushållen generellt det bra ekonomiskt, vilket driver på konsumtionen och vi har ett fortsatt bra konjunkturläge. Dock kan viss avmattning nu skönjas, och om det är tillfälligt eller en mer långsiktig förändring får framtiden utvisa.  Sammantaget är det gott orderläge och mycket att göra i kommunens företag. Ett stort bekymmer för hela näringslivet är att få tag i den kompetens som behövs. Detta visades tydligt i den senaste företagsklimatsundersökning som Svenskt näringsliv under 2017 genomförde i vår kommun. Också för Sävsjö kommun som organisation är personalförsörjning ett område som kräver extra insatser.

Det ekonomiska resultatet för Sävsjö kommun blev 2017 ett överskott på drygt 40 miljoner. För att använda dessa medel klokt avsattes ungefär hälften i en resultatutjämningsreserv som kan användas för att utjämna kommunens intäkter vid kärvare tider. Dock är det viktigt att notera att de goda resultaten delvis beror på extra tillskott från staten och framgångsrikt arbete med att ta emot flyktingar. Hur det blir med dessa extra statsbidrag i framtiden är fortfarande mycket osäkert. När vi blickar framåt ser vi därför att vi, om något eller några år, kommer behöva se över den kommunala verksamheten och genomföra effektiviseringar.En ny utvecklingsstrategi

En ny utvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige i maj 2016. Sävsjö kommuns vision är:

Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun!

Med utgångspunkt i denna vision och i fyra övergripande mål kopplade till verksamhetens kvalité, ekonomi, attraktivitet och delaktighet vill vi skapa förutsättningar för att Sävsjö kommun ska fortsätta att utvecklas och kännetecknas av god livskvalité, hög servicenivå och ett innovativt näringslivsklimat! För att ge tydighet åt denna ambition innehåller utvecklingsstrategin dessutom nio strategiska utvecklingsområden. För att ge arbetet med utvecklingsstrategin fortsatt kraft avsätts 500 000 kronor till utvecklingsprojekt direkt kopplade till utvecklingsstrategin.


Några axplock ur budgetöverenskommelsen

Förskola och skola
Barn- och utbildningsnämndens budget har kompenserats för ett ökat antal barn- och elever i förskola och skola. Dessutom fortsätter den offensiva satsningen på skollokaler. En nybyggnation av en fyra-avdelningsförskola i Sävsjö tätort kommer att inledas. Parallellt med detta ska också Rörviks skola få en välbehövlig renovering. När denna är genomförd kommer också Stockaryds skola att renoveras.


Socialtjänst
Inom socialtjänstens område görs en satsning på 5,7 miljoner kronor för att kunna öka bemanningen inom omsorgen och då främst personaltätheten nattetid.
I maj 2018 antog kommunfullmäktige en ny äldreplan för perioden 2018 – 2023. I denna plan finns utvecklingsmål upptagna inom tio olika områden. Den generella ambitionen är att skapa förutsättningar för ett aktivt liv som äldre, vilket bland annat kan resultera i att behovet av särskilda insatser inom ramen för äldreomsorgen blir mindre. Med utgångspunkt i detta kommer det att ordnas mötesplatser och byggas bostäder anpassade för äldre i samtliga kommunens tätorter. Under 2018 kommer detta arbete påbörjas i Sävsjö.


Näringsliv
Kommunens satsning på näringslivet har fått en samlingsplats i det nya Tillväxthuset. Under 2018 fortsätter detta arbete, Ur kommunens perspektiv är fokus på samverkan mellan olika kommunala aktörer centralt. Via vår näringslivsstrateg har också kommunens möjligheter att stimulera nyföretagande ökat. Inte minst kopplat till kommunens integrationsarbete är detta viktigt.

Kopplad till Tillväxthuset är också kommunens hållbarhetsstrateg. Under 2018 kommer särskilda medel satsas på en omställning till ett grönare och mer hållbart samhälle, med fokus på bland annat solenergi och en översyn av kommunens fastighet med avseende på ventilation, belysning och isolering.


Landsbygd
Kommunen fortsätter sina tidigare satsningar på en levande landsbygd. Gårdsbelysning, bredbandssatsningar, byapeng, skötsel av enskilda vägar med mera finns kvar. Vi finns med i ett leadersamarbete tillsammans med Vetlanda, Värnamo och ett antal kommuner i Kronobergs län.
Under kommande år kommer ett särskilt fokus ligga på att bygga ut det kommunala bredbandsnätet så att 100 % av kommunens invånare nås av denna service senast 2020. En sådan satsning kommer ha stor betydelse både för att stimulera näringslivssatsningar och öka attraktiviteten för boende på landsbygden.


Serviceförvaltningen
Inom kultur och fritidssektorn planeras för en satsning på ett nytt omklädningsrum i anslutning till ishallen. Detta görs i samverkan med HA 74 som genom att utföra arbetet möjliggör detta.
Dessutom görs en satsning på Sävsjö trädgård. Medel anslås för att kunna gå igenom och fräscha upp befintliga planteringar, men tanken är också att konceptet Sävsjö trädgård ska utvecklas och vidareförädlas så att det fortsatt kan bidra till kommunens attraktivitet.


Sävsjö den 5 juni 2018


Stefan Gustafsson                          Ingvar Jarfjord                      Christer Sjögren
Kristdemokraterna                         Centerpartiet                        Socialdemokraterna