onsdag 9 januari 2019

Nya tag i kommunstyrelsearbetet

KOMMUNSTYRELSEN HAR NU startat upp den nya mandatperiodens arbete. En hel del kommer att bli annorlunda i och med att det nu inte längre finns något utskott. Tanken med det nya arbetssättet är att alla politiker ska bli bättre informerade och mer delaktiga i det politiska arbetet och det tror jag är bra!

ÄLDREFRÅGORNA ÄR VIKTIGA i Sävsjö kommun och fullmäktige har i äldreplanen ”Livslust hela livet” pekat ut riktningen för kommunens arbete. Det som i planen är angeläget att komma igång med allra först är utformningen framtidens äldreomsorg i Sävsjö stad. I ett förslag från kommunchef Jan Holmqvist föreslås att en nybyggnation ska ske av ett trygghetsboende och särskilt boende, att äldreboendet Ringgården ska utvecklas till demensboende och att det ska bli kortidsboenden i fastigheten Bryggaren. Förslaget godkändes av kommunstyrelsen som en bra inriktning för arbetet och detta ska föras vidare till fullmäktige för beslut. I kommunstyrelsens samtal om  äldreplan och äldreomsorg betonades vikten av att det sker en bra förankring av arbetet inom kommunen men också med pensionärsorganisationer.

I ÖVRIGT samtalade kommunstyrelsen om synpunktshantering, visselblåsarfunktion, badbryggor och promenadstråk med mera. Det beslutades att ge vänsterpartiet insynsplats i kommunstyrelsen. Det är nog bara i Sävsjö ett parti med endast ett enda mandat i fullmäktige får en plats i kommunens regering. Men jag tror det är bra! Vi kommer aldrig att acceptera ideologi eller rötter hos vare sig vänstern och SD men för demokratin är det bra att de får vara med i det politiska samtalet. I dessa partier finns dessutom också personer med tankar och idéer som kan göra besluten bättre och utveckla vår kommun.