tisdag 10 oktober 2017

Delårsrapport visar stark ekonomi i Sävsjö kommun

Fotot som pryder omslaget till
delårsbokslutet är taget av
kommunchef Jan Holmqvist
I VÅR KOMMUN GÖR VI regelbundna avstämningar av läget i ekonomi och verksamhet. Efter den sista augusti görs en lite större genomgång och det sammanställs ett delårsbokslut. En del i detta bokslut är att jag utifrån min politiska roll ska göra en utblick över faktorer i omvärlden som kan påverka oss. Jag ska också göra en övergripande bedömning av kommunens ekonomi och verksamhet samt skriva något om läget för kommunens arbete med vision och mål.

NU ÄR ÅRETS DELÅRSBOKSLUT KLART för politisk behandling i fullmäktige. Min inledning kan du läsa genom att klicka på följande länk:  www.savsjo.se//delarsrapport-starkekonomi.html 

Kommunalrådets inledning i delårsrapport 2017

Stark ekonomi men osäkerhet i omvärld


Delårsrapporten visar på att Sävsjö kommun har en fortsatt mycket bra verksamhet och en stark ekonomi. Prognosen för helåret pekar mot drygt 18 miljoner mer än det resultat som budgeterades i november. Det goda läget ger oss bra förutsättningar att också hantera kommande utmaningar och svängningar som kan förorsakas av den osäkerhet som finns i omvärlden. Fortsatt är det dock globalt tillväxt i de stora ekonomierna. De politiska riskerna i Europa har blivit något mindre efter valet i Frankrike och Tyskland. Osäkerheten är dock stor över konsekvenserna av Brexit och hur den kommer påverka framförallt britterna själva. Globalt är den politiska turbulensen mellan USA och Nordkorea en stor och oberäknelig risk. I Sverige har vi fortsatt en stark ekonomi och höstens budgetproposition visar att vi närmar oss nytt valår eftersom den innehåller stora nationella utgifter och förstärkningar.

Företagen behöver tillgång till mer arbetskraft och kompetens

De svenska hushållen har överlag ett bra ekonomiskt läge, det driver på konsumtionen och vi har ett fortsatt starkt konjunkturläge. Svårigheten att få tag i kompetens är nu ett av de områden som allra mest hämmar företagens fortsatta tillväxt. Det är också ett påtagligt bekymmer i Sävsjö kommun. När Svenskt näringsliv presenterade årets undersökning om kommunernas företagsklimat så ges goda omdömen om läget i vår kommun. Det stora undantaget är upplevelsen av tillgång till kompetens där Sävsjö faller med hela 144 placeringar i relation till tidigare år. Det visar att kommunens företag nu går för högtryck och att vi måste anstränga oss än mer för att underlätta för rekrytering av arbetskraft. Vi behöver fortsatt satsa på utbildning, jobba för mer bostäder och effektiv pendling, både via vägnät såväl som järnväg. Det finns också en stor arbetskapacitet bland invandrargrupper som trots högkonjunkturen har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Inom det sistnämnda området görs nu en kraftfull satsning med utgångspunkt från vår gymnasieskola, Aleholmsskolan.

Kommunekonomi

För den kommunala ekonomin redovisas ett plusresultat för årets första åtta månader på drygt 40 miljoner. För helåret bedöms resultatet bli 33 miljoner. Det är överlag en stabil ekonomi och en god verksamhet i hela kommunkoncernen. Att notera är att socialnämnden stora överskott på 12,5 miljoner, över budget, till stor del består av outnyttjade medel för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Bolagen redovisar en vinst på över 16 miljoner. Det verkar även som att det också under 2017 blir svårt att genomföra alla de investeringar som finns med i beslutad investeringsbudget. Detta eftersom endast 45 procent genomförts till sista augusti.

Stort arbete för att förverkliga vision och mål

Den nya vision och utvecklingsstrategi som antagits av fullmäktige präglar arbetet ute i kommunens verksamheter. Ett exempel på detta är att det finns just nu över 300 aktiviteter för att nå de uppsatta målen. Först efter nyår blir det möjligt att följa upp dessa aktiviteter utifrån en helårseffekt. Jag tycker att vi med ny utvecklingsstrategi, vision, mål och förändrad budgetprocess har fått fram en bra modell för övergripande planering och styrning av verksamheten. Effekten blir än mer stabilitet och långsiktighet i det viktiga arbete som utförs ute i våra viktiga verksamheter för en bra service, skola, vård och omsorg!


Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens ordförande