tisdag 24 april 2018

Livslust, kemikaliesmart och BK4

På länskartan har Trafikverket med rött markerat att
det är vägen söder ifrån till Stockarydsterminalen
som ska klassas för BK4
HÄR KOMMER EN RAPPORT från första dagen av hela tre dagar på raken med kommunstyrelsens utskott i Sävsjö.

FÖRSLAGET TILL ÄLDREPLAN ”Livslust hela livet” har varit ute på remiss och har nu reviderats efter inkomna synpunkter. Utskottet enades om att förslaget nu är redo för att föra vidare till kommunstyrelse och fullmäktige för beslut.
    Planen utgår från att allt fler och fler av invånarna blir allt äldre. Detta samtidigt som vi också är friskare allt längre. Äldreplanen är därför inte bara kopplad till äldreomsorg utan innehåller också förslag på åtgärder för ett rikt liv som äldre.
    I planen sker flera nya satsningar exempelvis för fler trygghetsboenden och vårdboenden i alla kommunens tätorter. Det föreslås en satsning på samlad demensvård i Sävsjö. Ett viktigt önskemål som tillmötesgås är en satsning på kommunala mötesplatser för äldre i alla tätorter. Detta för att bland annat motverka den ensamhet som äldre kan uppleva.

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT beslutade att ställa sig positiva till ett förslag från Trafikverket om att upplåta vägen söder ifrån till Stockarydsterminalen för fordon upp till 74 tons bruttovikt. Nuvarande bärighetsklass, BK1, tillåter fordon upp till 64 ton. Med den nya klassningen, BK4, effektiviseras transporterna framförallt av transporter inom skogsindustrin. BK4 stärker därmed konkurrenskraften för Stockarydsterminalen.

PÅ UTSKOTTET beslutades om parcyklar till äldreboenden. Ett förslag till nytt industriområde i Sävsjö ska ställas ut för granskning. Det diskuterades också om att ta fram en handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor.