tisdag 20 februari 2018

Ja till avtal om biogas på KSU-möte med klimattema

BIOGAS ÄR EN VIKTIG fråga för oss i Sävsjö kommun. Vi är övertygade om att biogas är en viktig energikälla för en omställning till ett mer klimatsmart samhälle. En av anledningarna till vårt engagemang är förstås att vi i vår kommun har länets modernaste produktionsanläggning för biogas.

JAG HAR PRIORITERAT ARBETET MED BIOGAS genom att på regional nivå delta i en styrgrupp. Tillsammans med Jönköpings länstrafik och Energikontor Norra Småland har vi gjort en kartläggning av biogasläget i länet. Vi har också tagit fram ett förslag till en överenskommelse som klargör hur vi regionen och kommunerna ska förhålla sig till biogas framöver. Denna överenskommelse har nu skickats ut till länets kommuner och regionen för ställningstagande. När vi idag hade möte med kommunstyrelsens utskott så fick detta förslag till överenskommelse ett enigt stöd av oss politiker!

I ÖVRIGT SÅ LYFTES flera klimatfrågor på kommunstyrelsens utskott. Vi beslutade om ett samverkansavtal om energirådgivning och ställer oss bakom ett yttrande om en grön handlingsplan. Det ska bli konsumentrådgivning i samverkan med Nässjö kommun och samrådas om nytt industriområde söder om Sävsjö.

LÄS MER OM BIOGASÖVERENSKOMMELSEN PÅ denna länk:

----------------------------------------------------------


Våra slutsatser och kommentarer från den politiska styrgruppen:

Möjligt med fördubblad efterfrågan på biogas i länet 


Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor i Jönköpings län är stora – det visar den utredning som Region Jönköpings län genomfört tillsammans med länets kommuner. I en gemensam överenskommelse förslås nu Region Jönköpings län och kommunerna ställa sig bakom om ett antal åtaganden som bygger på utredningens slutsatser. Något som kan ge en i det närmaste fördubbling av efterfrågan på biogas och där kollektivtrafiken i länet står för en stor andel.

Överenskommelsen som ska främja produktion och användande av biogas, består av åtta åtaganden, bland annat:

Region Jönköpings län ska prioritera biogas som drivmedel i kommande kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst 36 GWh biogas.

Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon och biogas för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i upphandling.

Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till biogasproduktion i Jönköpings län.

Region Jönköpings län verkar för att ny tankinfrastruktur för biogas till regiontrafiken görs tillgänglig för publik användning.

Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings Länstrafik, kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.

– Överenskommelsen mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner innebär ett rejält kliv i arbetet för en hållbar utveckling i länet och att nå uppsatta klimatmål och en fossilfri kollektivtrafik. Om den genomförs fullt ut får det stora, positiva konsekvenser för biogasmarknaden och de klimatpolitiska mål länet siktar mot.


Klimatneutrala transporter framgångsfaktor


Klimatneutrala transporter är en central fråga för att nå framgång och här har Region Jönköpings län och länets kommuner stora möjligheter att gå före i arbetet, menar Ann- Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköping.

– Region Jönköpings läns volymåtagande för kollektivtrafiken och kommunernas prioritering av gasfordon kommer att ge goda förutsättningar för fortsatt lokal produktion av biogas, säger Ann- Marie Nilsson.


Bättre möjlighet att tanka biogas


Åtagandet om att Region Jönköpings län ska verka för att förbättra tillgången till tankställ för biogas, har stor betydelse för den regionala kollektivtrafiken, men också för andra intressenter.
– Med en utbyggnad av tankställen för kollektivtrafiken och nyttjande av stationerna i svenska gasnätet blir möjligheterna att tanka biogas klart bättre för såväl kommunernas fordon som för företag och privata bilägare, menar kommunalråd Niclas Palmgren, Gislaveds kommun.


Insamling av matavfall stärker kretslopp


Länets kommuner åtar sig dessutom att säkerställa insamlingen av matavfall, som vid sidan av avloppsslam är en av råvarorna i biogasproduktionen.
– Överenskommelsen innebär att kommunerna säkerställer insamlingen av matavfall. Det gör att vi nyttjar en resurs inom länet som ger både biogas och biogödsel tillbaka och vi får på så vis ett fungerande kretslopp, säger Stefan Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö.

Arbetet med utredningen och överenskommelsen har letts av en politisk styrgrupp utsedd av Kommunalt forum, samverkansorgan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.


Rune Backlund, regionråd (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
070-279 61 57

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, Sävsjö kommun
070-2462535

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, Jönköpings kommun
070-578 55 24

Niclas Palmgren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Gislaved kommun
070-661 01 11

Carl-Johans Sjöberg, trafikdirektör, Länstrafiken
070-524 55 01

Carlos Pettersson, enhetschef, Energikontoret
072-554 58 41

Tidigare inlägg på bloggen om biogas:

http://savsjo.blogspot.se/2017/12/biogas-radgivning-fritid-och.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/08/besviken-over-att-njudung-energi-inte.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/savsjo-del-av-regionsatsning-pa-gas.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/04/biogas-kan-utvecklas-med-njudung-energi.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/09/klimatrad-driver-pa-for-fossilfria.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2016/08/tank-om-tank-ratt-tank-biogas.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/06/hog-tid-for-region-att-kliva-fram-for.html