måndag 6 november 2017

Kampen för Riksväg 30 fortsätter

TRAFIKVERKETS BESLUT att sänka hastigheten på Riksväg 30 från 90 till 80 km/h överklagades i höstas till regeringen och de gav oss rätt. Du kan läsa mer om detta i ett tidigare blogginlägg som finns på denna länk:
http://savsjo.blogspot.se/2016/12/bifall-om-rv-30-excelente-magnifico.html#more

TRAFIKVERKET FICK DÅ skruva tillbaka 90 skyltarna. Men nu är man på gång med en hastighetssänkning igen. Vi fick kännedom om detta via grannkommunen Växjö och Samhällsföreningen i Lammhult som på Trafikverkets webbplats hittat ett meddelande om detta. Något utskick eller meddelande om beslutet  har vare sig vi eller Växjö fått.
    Beslutet innebär att en ny hastighetssänkning på RV 30 kommer att börja gälla från 2 maj 2018. Beslutet är också denna gång möjligt att överklaga men bara om det sker omgående. Vi har därför sammanställt en sådan överklagan som kommer skickas in i morgon förmiddag.

JAG TYCKER DET ÄR mycket märkligt att Trafikverket inte kör med öppna kort och för oss berättat om sitt nya beslut om att sänka hastigheten. Ett förfarande som väcker frågor.

FÖR MIG HANDLAR KAMPEN FÖR RIKSVÄG 30 egentligen inte i första hand om 80 eller 90 km/h. Det handlar om synen på landsbygden. Vi behöver säkra och effektiva kommunikationer för att vara en attraktiv kommun för boende och företagande. Våra företag ropar efter mer kompetens och är beroende av pendling. Med en hastighetssänkning blir det ännu tuffare att få människor att välja ett jobb i vår kommun. Istället för hastighetssänkning vill vi ha en snabb utredning om vad man kan göra för att höja säkerhet och kapacitet på vägen. Allra helst bör det bli en "två plus ett väg" som har standard för att köra 100 km/h.

Du kan läsa hela vår överklagan på länken här nedan:


Överklagande av Trafikverkets föreskrift (TRVTFS 2017:15) och (TRVTFS 2017:16) gällande väg 30, Jönköpings län


Beslut

Sävsjö kommun överklagar härmed föreskrifter om sänkt hastighetsbegränsning på väg 30, i Jönköpings län.


Bakgrund

Den 20 oktober 2016 fattade Trafikverket beslut om sänkt hastighetsbegränsning på väg 30 mellan Kronobergs länsgräns och väg E4, trafikplats Stigamo, till 80 km i timmen mot dagens 90 km i timmen. Beslutet blev överklagat varpå regeringen beslutade att återremittera ärendet till Trafikverket för att göra en avvägning mellan hastighetsanpassning gentemot kapacitetshöjande åtgärder samt att göra en väl genomarbetade konsekvensutredning. En ny remissrunda inleddes, där Sävsjö kommun ställde sig avvisande till förslaget då kommunen menar att Trafikverket inte har fullföljt de åtaganden som fanns i regeringsbeslutet, det vill säga att väga förslaget mot kapacitetshöjande åtgärder.


Motiv för överklagan

Väg 30 är den viktigaste transportlänken till och från Sävsjö kommun, vid sidan om Södra stambanan. Kommunen är en transportnod, med många tunga fordon som försörjer företag och intilliggande regioner med råvaror. I kommunen finns bland annat sex stycken starkt expansiva trähusföretag, som i takt med ökat bostadsbehov alltmer specialiserat sig på en storskalig produktion med krav på tunga transporter. Stockarydsterminalen är en av Sveriges största öppna råvaruterminaler som fraktar timmer, bränsle och andra skogliga produkter vi producerar i vår närregion. Terminalen är även under utveckling för att kunna hantera ökat antal godsslag och omlastningar mellan lastbil och järnväg.

Den allra största utmaningen för våra företag är dock att få in pendlare för att kunna klara kompetensförsörjningen, eftersom den lokala arbetskraften inte räcker till. Vi har ett expansivt näringsliv och en industrisektor som anställer alltmer specialiserad arbetskraft som i stor utsträckning pendlar in till kommunen. Detta är en utmaning som samtliga av våra större företag uttalat kämpar med, för att kunna hålla sin produktion igång och även ser som sin mest prioriterade fråga. Här handlar det om att kunna rekrytera eller att flytta sin produktion från området eller landet. Väg 30 är vår viktigaste pendlingsnod mellan Jönköping och Växjö och de orter som ligger i anslutning till vägen. Vi ser redan negativa effekter av den bevakning som varit i ärendet då människor väljer att tacka nej till tjänster framför att tacka ja, då de är osäkra på hur pendlingen kommer att fungera framåt.

De ökade transporterna minskar inte i och med en hastighetsdämpning. Ej heller kommer behovet av pendling mellan de intilliggande kommunerna att minska. Snarare motiverar de ökade trafikrörelserna att vägen ses över och att man undersöker en kapacitetshöjning samt åtgärder för att förbättra säkerheten på vägen, då en sådan översyn inte gjorts.
Sävsjö kommun ser inte att Trafikverket levererat erforderligt material utifrån regeringens tidigare beslut om återremittering, där en avvägning mot kapacitetshöjande åtgärder helt saknas i det material vi har fått tillhanda.

”En genomarbetad konsekvensbeskrivning som tydliggör vilka konsekvenser den aktuella hastighetsjusteringen har för den aktuella sträckan” har utförts i form av en digital analysmetod som visar att restiderna ökar medan olyckor, bränsleförbrukning och utsläpp minskar.
I ett flertal olika rapporter, exempelvis ”Metodgranskning av regionalekonomiska effekter av höghastighetståg”:    (http://www.trafikverket.se/contentassets/d7cf7d727fb2488aab9fa9d24387c7c8/externa-rapporter/fileview_rad_140.pdf) beskrivs människors benägenhet att  pendla mellan arbete och bostad utifrån en exponentiell kurva. Smärtgränsen för regional pendling ligger omkring 45-50 minuter. Många av våra företag ligger på det avståndet från de större städerna Växjö och Jönköping. En förlängd arbetspendling, om så bara med fem minuter, skulle kraftigt försämra deras villkor att kunna rekrytera personal. Detta påverkar naturligtvis både lönsamhet och val av lokalisering.


Ställningstagande

Sävsjö kommun överklagar nya föreskrifter för väg 30, Jönköpings län med nedanstående ställningstaganden:

-         Vi ser inte att Trafikverket har vägt sitt förslag mot kapacitetshöjande åtgärder i de kommande planerna, i enlighet med regeringens beslut,

-         Vi anser att Trafikverket bör beskriva de kapacitetshöjande åtgärder som kan vara lämpliga för sträckan,

-         Vi anser att dessa åtgärder bör ställas emot de samhällsekonomiska kostnader som uppstår, i detta ansträngda läge, då näringslivet i mindre kommuner får allt svårare att anställa eftersom de hamnar i försämrade och i mer perifera lägen, samt

-          Vi anser att dessa föreskrifter beaktas i relation till de prioriterade samhällsutmaningar som återfinns i infrastrukturpropositionen om att sysselsättningen ska förstärkas i hela landet, att näringslivets förutsättningar ska förbättras samt att vi ska gå mot ett mer inkluderande samhälle. Bra infrastruktur, även i mindre tätbebyggda delar av landet, är helt avgörande för att näringslivet ska kunna utvecklas och för människors livsvillkor.


 För kännedom
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Näringsdepartementet                      
Mikael Damberg, Närings- och innovations­minister, Näringsdepartementet


Kristin Nilsdotter Isaksson                                                                   
planerings- och utvecklingschef