tisdag 7 mars 2017

Tillgänglighet och rättigheter behöver mer fokus

En musikgrupp med funktionshindrade står för
underhållningen på café Brygghörnan
Tillgänglighet och rättigheter för funktionshindrade är så viktigt att kommunstyrelsen i Sävsjö idag hade detta som sitt tema.

Det var företrädare för rådet som jobbar med funktionshinderfrågor och kommunens personalavdelning som var på plats för att utbilda och informera kommunstyrelsen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De kom till kommunstyrelsen utifrån ett uppdrag som beslutades i kommunfullmäktige för drygt ett år sedan. Genom att vara ute och träffa personalgrupper och politiker så ges kunskap och möjlighet till samtal om denna viktiga FN-konvention.

I Sävsjö kommun finns en god tradition av att ge människor med funktionsnedsättning bra omsorg och livsvillkor. Men det är angeläget att också inom detta område ha ett ständigt förbättringsarbete och så långt möjligt se till att uppnå konventionens målsättning om att kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor som alla andra.

Vid kommunstyrelsens sammanträde togs passande nog en rad konkreta beslut för att underlätta för funktionshindrade. Ett medborgarförslag om hiss i sporthallen fick positiv behandling. Ett köpeavtal för byggnation av gruppbostad och en tillgänglighetsguide godkändes.

Bland övriga frågor så var störst diskussioner om styrning av kommunens bolag. Så småningom landade allt i ett enigt beslut om företagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar för kommunens helägda bolag, bostadsbolaget Sävebo, Industrifastighetsbolaget ABSI och bredbandsbolaget Savman.